در این برگه بطور هفتگی و در پایان آخرین روز معاملات سعی میشود تا تحلیل و گزارشی را از آخرین اخبار مهم طی هفته گذشته بازار ارائه گردد.