در این برگه سعی داریم تا آخرین اخبار دنیا که بر اقتصاد و روند بازار سرمایه اثر گذار هستند را در اختیار عموم قرار دهیم.